Prezentacija Projekta

Picture
U prošlim novostima upoznali smo vas sa projektom ''Demokratska uprava na polju ekonomije-Osiguranje pristupa vodosnadbjevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu.'' Prošle sedmice održana je prezentacija Projekta,u Banja Luci. Tom prilkom, g-đa Dušanka Pećanac, koordinatorica projekta i predsjednik Opštinkog upravnog odbora, je prisutne upoznala sa aktivnostima na implementaciji projekta na području opštine Petrovac. U nastavku slijedi njeno izlaganje.
'' Tokom rada OPštinskog upravnog odbora projekta >Demokratska uprava na polju ekonomije-Osiguranje pristupa vodosnadbjevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu opštine Petrovac< na dokumentu Procjena situacije u oblasti socijalne/dječije zaštite i inkluzije u odnosu na oblast vodosnadbjevanja u opštini Petrovac-Drinić, koji se zasnivao na istraživanju i analizi procjene situacije u sferi socijalne/dječije zaštite i ovodosnadbjevanja prepoznate su određene grupe socijalno isključenih građana:
1. Djeca i odrasli koji nemaju pristuo vodi koja zadovoljava osnovne potrebe (stanovnici sela Bunara, njih oko 60, nemaju pitku vodu; stanovnici sela Bukovača koriste stari cjevovod izgrađen 70-ih godina prošlog vijeka, njih 83);
2. Djeca izložena riziku od zaraznih bolesti zbog neadekvatnih sanitarnih prostorija u objektu Osnovne škole Drinić (69 djece);
3. Djeca i mladi koji nemaju priliku da se bave sportsko-rekreativnim aktivnostima zbog nedostatka adekvatnih sportskih terena (58 djece od 1-18 godina);
4. Odrasli sa fizičkim i psihičkim smetnjama (10 osoba).
OUO je u saradnji sa IBHI-om imao niz aktivnosti i zajedno sa njima je urađen dokument pod nazivom Akcioni plan socijalnog uključivanja u sistem socijalne/dječije zaštite u odnosu na oblast vodosnadbjevanja u opštini Petrovac-Drinić za 2011. i 2012. godinu, koji je usvojila Skupština opštine Petrovac. U Akcionom planu su u procesu razmjene i analize situacije bazirane na prikupljenim podacima, a uz korištenje HRBAP metodologije identifikovane identične naprijed pomenute grupe. U okviru toga u Projektu primjene referalnog modela socijalne/dječije zaštite i inkluzije krenuo je poseban projekat pod nazivom Zaštita djece i mladih izloženih riziku od zaraznih bolesti putem edukacija i obezbjeđenjem pristupa pitkoj vodi kroz aktivnosti uspostave sistema primjene referalnog modela socijalne/dječije zaštite i inkluzije u opštini Petrovac. Nosilac projekta je opština Petrovac, a partneri u projektu Demokratska uprava na polju ekonomije-Osiguranje pristupa vodosnadbjevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu su: Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu opštine Petrovac, Osnovna škola Drinić, JZU Dom zdravlja Drinić, Opštinska organizacija Crvenog krsta Drinić, Udruženje ''Ekološki pokret Drinić'', Sportsko udruženje Drinić, ODJKP ''Uzor'' Drinić,  ŠG ''Oštrelj-Drinić'', doo ''Lisac komerc'' Drinić. Značajnu ulogu u implementaciji projekta ima Stručni tim koji čini 6 profesionalaca iz različitih sektora od značaja za socijalnu/dječiju zaštitu. Vremenski okvir implementacije projekta je 3 mjeseca (01.02.-30.04.2011.) i isti se već implementira.
Planirane aktivnosti vezane za Projekat su:
-Uspostavljanje multisektorske saradnja svih institucija/organizacija od značaja za socijalnu/dječiju zaštitu i inkluziju;
- Kvalitetnije opremljen kabinet biologije u okviru rada Osnovne škole Drinić;
- Izgradnja javne kamene česme u okviru dvorišta Osnovne škole Dinić;
- Edukacija predstavnika institucija/organizacija, roditelja i djece o značaju prevencije zdravlja od zaraznih bolesti;
- Defiisan i unapređen Protokol o saradnji institucija/organizacija koja se bave pitanjima socijalne/dječije zaštite i inkluzije;
- Stručni tim će nakon isteka implementacije projekta isti pratiti da li je došlo do unapređenja multisektorske saradnje svih aktera socijalne/dječije zaštite i inkluzije;
- Osnovan škola kontinuirano obezbjeđuje prostor za realizaciju određenih aktivnosti od značaja za razvoj referalnog modlea socijalne/dječije zaštite i inkluzije;
- Određen broj pojedinaca koji pripadaju nekoj od socijalno isključenih grupa upućen je na servise koji su uspostavljeni u zajednici, a samim tim i stvoreni uslovi za ostvarivanje prava koja im zakonom i međunarodnim konvencijama pripadaju;
- Jačanje volonterskog rada;
- Aktivnosti koje se odnose na pomoć porodicama u kojima žive djeca koja pripadaju nekoj od marginalizovanih grupa. 

MGD-F konferencija- Demokratska ekonomska uprava na polju vodosnadbjevanja

Picture
Projekat ''Demokratska uprava na polju ekonomije-Osiguranje pristupa vodosnadbjevaju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu'' nastavlja svoje aktivnosti i edukacije. Tako je 16. i 17. marta, u Sarajevu, pod pokroviteljstvom MDG-F, održana konferencija o saradnji sa komunalnim/vodovodnim preduzećima, na kojoj su učestvovale partnerske opštine i preko 40 predstavnika komunalnih/vodovodnih preduzeća.
Na konferenciji razgovaralo se o mnogim temama kao što su: Generalana analiza vodosnadbjevanja i njegove funkcije humanog razvoja, Energetska efikasnost u sistemima vodosnadbjevanja i raspravljalo se na koji način povećati uključenost građana u participatornom opštinskom upravljanju u sektoru vodosnadbjevanja.
O tim temama, prezentaciji tema, možete vidjeti više na našem linku Ekologija-Biblioteka.

Partnerski projekat Opštine Petrovac i MDG-F-a

Picture
U opštini Petrovac krenuo je partnerski projekat u okviru MDG-F projekta ''Demokratska uprava na polju ekonomije - OSiguranje pristupa vodosnadbjevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu'' koji se realizuje u ooštini Petrovac-Drinić.
U ovom projektu koji se provodi na prostoru cijele Bosne i Hercegovine učestvuje ukupno 13 opština i to: Bihać, Bosanski Petrovac, gračanica, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Kladanj, Neum, Petrovac/Drinić, Petrovo, Rudo, Stolac, Trnovo i Višegrad. Program je podržan kroz Fond za dostizanje milenijumskih ciljeva, finansiran od strane Španske vlade, pod okriljem UN reforme.
Program zajedno implementiraju UNDP i UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih polsova BiH, entitetskim Ministarstvima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, entitetskim i kantonalnim Ministarstvima socijalne politike, odabranim opštinama i njihovim vodovodnim/komunalnim preduzećima, te organizacijama civilnog društva.
Program ima za cilj:
- povećanje uključenosti građana u participatornu opštinsku upravu iz oblasti vodosnadbjevanja;
- bolju upravu na polju ekonomije u vodovodnim/komunalnim preduzećima;
- pružanje bolje usluge građanima.
Početna radionica na kojoj je detaljnije prezentovan okvir i ciljevi zajedničkog rada, kao i naredni koraci u implementaciji projekta održana je 25-27.05.2010. godine u Neumu. Rješenjem načelnika, imenovan je Opštinski upravni odbor (OUO) za razvoj i implementaciju Akcionog plana za poboljšano vodosnadbjevanje ugroženih grupa, koje broji 9 članova.
U Sarajevu je 30.06.2010. godine , potpisan Memorandum o razumjevanju između UN, kojeg zastupa Dječiji fond UN-UNICEF, Razvojni program UN-UNDP i Opštine Petrovac-Drinić koji se sastoji od 10 članova i u kojem su definisani svrha istog, konsultacije, razmjena informacija i izvještavanje, provedba memoranduma, publicitet, trajanje, raskid, izmjene i dopune, obavjesti, stupanje na snagu itd.
U daljem periodu održano je mnogo sastanka sa MDG-F-ovim timom za teme prikupljanja podataka za izradu master plana vodosnadbjevanja. Tako su u septembru, predstavnici MDG-F u saradnju sa svim angažovanim članovima na ovom projektu donijeli i usvojili akt Procjene situacije u oblasti socijalne/dječije zaštite i inkluzije u odnosu na oblast vodosnadbjevanja u opštini Petrovac-Drinić.
Tako 13.12. 2010. godine, svim zainteresovanim građanima, u prostorijama OSnovne škole u Driniću, sa početkom u 10h, biće održana prezentacija naznačenog projekta. Prezentaciju će održati OUO, Kreatori baze podataka u DevInfo programu i PAR grupa - Black Rose.


Prezentacija djece iz Osnovne škole u Driniću

Picture
Juče, 09.11.2010. godine sa početkom u 13h, u sali Skupštine opštine Petrovac, učenici Osnovne škole u Driniću su izložili prezentaciju svog problema pred Opštinskim upravnim odborom Projekta ''Demokratsko upravljanje na polju  ekonomije – Osiguranje pristupa vodosnadbjevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu'', podržanog od strane MGD-F-a.

     Tako su Danijela Pećanac, Marija Bulajić, Dragan Banjac, Dragan Ševo i Milorad Mišić, kao dio grupe ''Black Rose'', grupe koja inače broji 23 člana, prezentovali problem nefunkcionalnosti česmi i vodokotlića u njihovoj školi. Djeca vrijedno rade na svom projektu, pa su već održali 5 radionica sa ciljem identifikovanja problema, načina njihovog rješavanja i skretanje pažnje javnosti na postojeći problem.

    Oni su okupljenima održali pravu lekciju (i to preko potrebnu) o inertnosti roditelja, škole i zajednice na njihov problem, jer širenje neugodnih mirisa iz školoskih wc-ova ne smeta samo djeci iz škole, već stvara ružnu sliku i posjetiocu, a škodi imidžu škole. Smatraju da djeluju participativno-aktivnim uključivanjem, odnosno da su oni tu da nas informišu, a mi kao zajednica da im pomognemo.

    I dalje će nastojati da sakupe sve potrebne informacije o potrebi finansiranja saniranja tog problema, a na nama je da budemo savjesni građani, koji će imati sluha za njihove probleme.


Održana sjednica Ekološkog poketa

28.10.2010. godine u prostrorijama Opštinske administrativne službe Drinić, održana je 19. sjednica ''Ekološkog pokreta Drinić''  sa sljedećim dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine održane 30.09.2010. godine;
2. Izvještaj o radu u proteklom periodu;
3. Razmatranje pitanja buduće saradnje između Pokreta i NVO sa teritorije opštine Drinić;
4. Donošenje Odluke o visini članarina i cijena razglednica sa logom Pokreta;
5. Donošenje Odluke o zvaničnoj web-stranici i e-mail adresi;
6. Ostala pitanja.

Sjednicom je presjedavala predsjednica udruženja g-đa Dušanka Pećanac.
Prisutno je bilo 9 članova i 2 nova člana.
Dnevni red se razmatrao i donijete su Odluke sa kojima ćete biti upoznati u skorijem periodu.
Ono što sa sigurnošću možemo da vam kažemo da ćete uskoro moći kupiti raglednicu Drinića s logom našeg Udruženja.
I dalje pozivamo sve ljubitelje prirode da nam se pridruže u daljem djelovanju i akcijama.

                               I zapamtite: ČUVAJTE MAJKU PRIRODU!!!

Novo rukovodstvo

Na Skupštini Udruženja, orržanoj 30.09.2010. godine donijeta je IZMJENA I DOPUNA ODLUKE o imenovanju novog rukovodstva Ekološkog pokreta

Za članove novog rukovodstva izabrani su:
1. Pećanac Dušanka - predsjednik
2. Đumić Rajka - podpredsjednik
3. Budimir Ljiljana - sekretar

Imenovana lica su ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Ekološkog pokreta u pravnom prometu.